Тэргүүлэгч цахим толь

Хувилбар 1.0

Results,
\-g(ə-)liŋ\